Toimeksiantojen yleiset ehdot

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Legalwise Oy:n (jäljempänä toimeksisaaja) ja toimeksiantajan väliseen toimeksiantosopimukseen niiltä osin kuin toimeksiantosopimuksessa tai muutoin kirjallisesti ei nimenomaisesti ole sovittu toisin. Toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

2. Sopijaosapuolet

Toimeksiantosopimuksen osapuolina ovat asiakas toimeksiantajana ja Legalwise Oy toimeksisaajana. Osapuolten tarkat yhteystiedot ilmenevät toimeksiantosopimuksesta.

Toimeksisaaja on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimeksisaajan Y-tunnus on 2674771-9 ja arvonlisäverotunniste FI26747719.

3. Toimeksiannon syntyminen ja päättyminen

3.1. Voimaantulo

Toimeksiantosopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet toimeksiantosopimuksen tai muutoin vahvistaneet kirjallisesti toimeksiannon syntymisen.

Toimeksiantaja vakuuttaa, että on antanut toimeksisaajalle kaikki tiedot, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa toimeksisaajan mahdollisuutta hoitaa toimeksiantoa. Toimeksisaaja on varmistanut, ettei hänellä ole lakiin perustuvaa estettä toimeksiannon hoitamiseen.

3.2. Toimeksiantosopimuksen päättyminen

Toimeksiantosopimus lakkaa ilman erillisiä toimenpiteitä, kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet kaikki toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Toimeksiantaja voi koska tahansa irtisanoa osapuolten välisen toimeksiantosopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa toimeksisaajalle kirjallisesti. Toimeksiantaja on irtisanomisesta huolimatta velvollinen maksamaan palkkion kaikista jo suoritetuista toimenpiteistä riippumatta siitä, ovatko nämä käyneet irtisanomisen myötä tarpeettomiksi.

Toimeksisaaja on velvollinen luopumaan toimeksiannosta, mikäli

  • toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet toimeksisaajaa ottamasta vastaan toimeksiantoa;
  • osapuolten välinen luottamussuhde järkkyy niin, ettei toimeksiantoa voida hoitaa sivuvaikutteista vapaana ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n edellyttämällä tavalla
  • tehtävän hoitaminen edellyttäisi lainvastaisia toimenpiteitä tai muuta lain rikkomista

Toimeksisaajalla on oikeus luopua toimeksiannon hoitamisesta, mikäli

  • toimeksiantaja laiminlyö toimeksiantosuhteen edellyttämät ennakko‑ tai muut maksusuoritukset
  • toimeksiantaja muutoin toiminnallaan tai käyttäytymisellään rikkoo omia velvollisuuksiaan toimeksisaajaa kohtaan

Luopuessaan toimeksiannosta toimeksisaaja ilmoittaa luopumisesta toimeksiantajalle kirjallisesti. Luopumisesta huolimatta toimeksiantaja on velvollinen maksamaan toimeksisaajan palkkion ja kulut.

4. Toimeksiannon hoitaminen

4.1. Palvelun sisältö

Toimeksianto koskee lainopillista palvelua, jonka tarkka sisältö määritellään toimeksiantosopimuksessa.

Toimeksianto hoidetaan huolellisesti Suomen lakia noudattaen. Toimeksiannon hoitamisessa noudatetaan sen tarkemmasta sisällöstä riippumatta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n mukaisia periaatteita soveltuvin osin.

Toimeksiannon perusteella annettu oikeudellinen neuvonta ja asiakirjat perustuvat toimeksisaajan saamiin tietoihin ja toimeksiantajan antamiin ohjeisiin ja on tarkoitettu vain kyseiseen toimeksiantoon ja kyseiselle toimeksiantajalle. Toimeksiannon perusteella annettua neuvontaa tai asiakirjoja ei tule soveltaa muihin tarkoituksiin tai muissa yhteyksissä kuin mistä toimeksiantosopimuksen tekemisen yhteydessä on sovittu.

Toimeksisaaja ei takaa tietyn oikeudellisen lopputuloksen saavuttamista, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

4.2. Luottamuksellisuus ja yhteydenpito

Toimeksiantaja nimeää yhteyshenkilön lisäksi kirjallisesti ne henkilöt, joiden kanssa toimeksiannosta ja siihen liittyvistä asioista voidaan neuvotella ja keskustella.

Toimeksiantoon liittyviä neuvotteluita voidaan käydä puhelimitse. Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantajalle tämän ilmoittamaan tai käyttämään puhelinnumeroon salaamattomia tekstiviestejä sekä lähettää toimeksiantajan ilmoittamaan postiosoitteeseen kirjepostia siten, että toimeksisaajan yhteystiedot ovat näkyvissä. Ellei toisin sovita, kirjeposti lähetetään kirjaamattomana 1. luokan kirjeenä.

Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyen sähköpostia toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Toimeksisaaja lähettää viestit OpenPGP-standardin mukaisesti allekirjoitettuina. Mikäli toimeksiantajalla tai muulla vastaanottajalla on valmius sähköpostiviestien salaamiseen ja salauksen purkamiseen mainitun standardin mukaisesti, toimeksisaaja lähettää sähköpostiviestit myös salattuina. Toimeksiantaja ei vastaa sähköpostiviestien perilletulosta.

Muita viestivälineitä ja -alustoja, kuten pikaviestimiä, käytetään ainoastaan toimeksiantajan aloitteesta. Toimeksisaaja voi aina vastata toimeksiantajan lähettämään kyselyyn samaa viestintätapaa käyttäen.

4.3. Vastuullinen lakimies

Toimeksiannon hoitamisesta huolehtii ensisijaisesti toimeksiantosopimukseen merkitty vastuulakimies. Toimeksisaajalla on oikeus vaihtaa vastuulakimiestä toiseen palveluksessaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä toimeksiantajalle ennakkoon. Vastuulakimiehellä on oikeus käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa muita toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä.

4.4. Ulkopuolisten henkilöiden ja palveluiden käyttö

Toimeksisaajalla on oikeus käyttää apuna toimeksiannon hoitamisessa ulkopuolisia henkilöitä ja palveluita, mikäli tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Toimeksisaaja voi hankkia toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisia asiantuntijalausuntoja. Ellei toisin sovita, toimeksisaaja laskuttaa tästä aiheutuvat kustannukset ja toiselle maksettavat palkkiot oman laskutuksensa yhteydessä.

Ulkopuolisen avun hankkimisesta ja käyttämisestä on sovittava toimeksiantajan kanssa etukäteen, mikäli se on toimeksiannon sujuvan ja oikea-aikaisen hoitamisen kannalta mahdollista, ja joka tapauksessa aina kun siitä aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä suhteessa toimeksiannon laajuuteen ja kokonaispalkkion määrään.

4.5. Asiakirjojen säilyttäminen

Ellei toisin sovita, toimeksisaaja säilyttää toimeksiannon hoitamiseen liittyvät asiakirjat toimeksiannon jatkuessa. Toimeksiantajan tulee yhden vuoden kuluessa toimeksiannon päättymisestä noutaa toimeksiantoon liittyvät asiakirjat. Mikäli asiakirjoja ei noudeta mainitun ajan kuluessa, toimeksisaajalla on oikeus tuhota muut kuin toimeksiantajalle kuuluvat alkuperäiset tuomiot, viranomaispäätökset sekä muut alkuperäisiä allekirjoituksia ja/tai leimoja sisältävät asiakirjat.

4.6. Referenssioikeus

Ellei toisin sovita, toimeksisaajalla on oikeus ilmaista markkinointimateriaalissaan ja verkkosivuillaan edustaneensa asiakasta yksittäisessä toimeksiannossa. Referenssi voi sisältää toimeksiantajan toimi- ja/tai markkinointinimen, toimeksiannon yleisluontoisen kuvauksen sekä julkisesti saatavissa olevaa muuta tietoa. Toimeksiantajan nimenomaisella suostumuksella toimeksisaaja voi ilmaista referenssitarkoituksissa myös muita toimeksiantoon liittyviä tietoja.

Toimeksiantajalla on oikeus kieltää toimi- tai markkinointinimensä käyttäminen referenssitarkoituksissa. Kielto ei kuitenkaan rajoita toimeksisaajan oikeutta ilmaista mainituissa tarkoituksissa toimeksiantoa koskevaa yleisluontoista kuvausta sekä toimeksiantajaa koskevaa luonnehdintaa, mikäli toimeksiantajaa ei näiden perusteella voida objektiivisesti arvioiden tunnistaa.

5. Toimeksiantajan velvollisuudet

Toimeksiantajan tulee viipymättä ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista ja muista toimeksiannon hoitamiseen vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan toimeksisaajalle.

Mikäli toimeksiantaja vastaanottaa toimeksiantoon liittyen viranomaiselta, vastapuolelta, tai muulta taholta kirjallista aineistoa taikka muun yhteydenoton, tulee tällaisen vastaanottamisesta ilmoittaa viivytyksettä ilmoittaa toimeksisaajalle.

6. Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Oikeusapuun tai oikeusturvavakuutukseen perustuvien etuuksien hakeminen on toimeksiantajan vastuulla. Toimeksisaaja ei ole vastuussa mahdollisten etuuksien selvittämisestä, hakemisesta tai myöntämisestä.

Mikäli toimeksiantajalle myönnetään oikeusapulain mukaista oikeusapua, noudatetaan laskutuksessa kyseisen lain säännöksiä. Mikäli oikeusapua on myönnetty, tulee toimeksiantajan ilmoittaa viipymättä tuloissaan tapahtuvista muutoksista toimeksisaajalle.

Mikäli toimeksiantajalle myönnetään oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaetuus, toimeksiantaja on velvollinen maksamaan toimeksisaajan palkkion ja kulut niiltä osin kuin toimeksiantajan vakuutusyhtiö ei niitä korvaa.

Ellei toisin sovita, toimeksisaajalle maksettujen palkkioiden ja kulujen vaatiminen vakuutusyhtiöltä sekä tarvittavien asiakirjojen toimittaminen on toimeksiantajan vastuulla.

7. Palkkio ja maksuehdot

Toimeksisaaja veloittaa tehdystä työstä voimassaolevan hinnastonsa mukaisen palkkion ja kulut, ellei hinnoittelusta ole toimeksiantosopimuksessa tai muutoin nimenomaisesti ja kirjallisesti sovittu toisin. Sopimuksesta tai hinnastosta ilmeneviin palkkioihin ja kuluihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero, ellei hinnan ole nimenomaisesti merkitty sisältävän arvonlisäveroa.

Ellei toisin sovita, toimeksisaaja laskuttaa toteutuneeseen työmäärään perustuvan palkkion jälkikäteen kuukausittain. Toimeksisaajalla on oikeus harkintansa mukaan pidentää laskutusväliä. Laskussa on oltava tehtävän laajuuteen ja laatuun nähden riittävän yksityiskohtainen erittely. Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan aina laskuttaa etukäteen.

Mahdollisen palkkioennakon maksamisesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa nimenomaisesti. Mikäli palkkioennakkoa on sovittu maksettavan, toimeksisaajalla ei ole velvollisuutta aloittaa toimeksiannon toteuttamista ennen ennakkomaksun vastaanottamista.

Ellei toisin ole sovittu, lasku osoitetaan toimeksiantajalle ja toimitetaan kirjepostina toimeksiantosopimuksesta ilmi käyvään toimeksiantajan osoitteeseen. Toimeksisaajan palkkioiden ja kulujen maksaminen on toimeksiantajan vastuulla riippumatta oikeusturvaetuuden myöntämisestä tai siitä, määrätäänkö ne toimeksiannon kuluessa vastapuolen maksettavaksi kokonaan tai osittain.

Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä lukien. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mahdolliset huomautukset laskun sisällöstä tulee esittää viimeistään eräpäivänä. Muussa tapauksessa toimeksiantajan katsotaan hyväksyneen laskun.

8. Toimeksisaajan vastuuvakuutus ja vastuunrajoitus

Toimeksisaajalla on toimintaansa varten otettu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on varallisuusvahinkojen osalta 200 000 euroa vakuutuskaudessa ja yksittäistä vahinkoa kohti sekä henkilö- ja esinevahinkojen osalta 500 000 euroa vakuutuskaudessa ja yksittäistä vahinkoa kohti. Vastuuvakuutuksen on myöntänyt Pohjola Vakuutus Oy.

Toimeksisaajan, sen osakkaiden ja palveluksessa olevien henkilöiden vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettu enimmäismäärä mahdollisesta toimeksiannon yhteydessä aiheutetusta vahingosta on yhteensä enintään vakuutuskorvauksen määrä. Jos vahinko johtuisi toimeksisaajan tai tämän palveluksessa olevan henkilön tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä, vastuunrajoitusta ei sovelleta.

Vahinkoa ja sen korvaamista koskeva vaatimus tulee esittää toimeksisaajalle viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua toimeksiannon päättymisestä. Toimeksisaaja, sen osakkaat tai palveluksessa olevat henkilöt eivät vastaa vahingosta, ellei vahinkoa koskevaa vaatimusta ole esitetty kyseisen ajan kuluessa. Mikäli korvausvaatimus perustuu kolmannen osapuolen tai viranomaisen toimeksiantajalle esittämään vaatimukseen, toimeksisaajalla on oikeus vastata vaatimukseen ja tehdä sovinto toimeksiantajan puolesta. Tällöin toimeksisaaja korvaa toimeksiantajalle aiheutuneen vahingon sovintosopimuksen mukaisesti. Toimeksisaaja ei ole vastuussa vahingosta, joka on seurausta toimeksiantajan itse tekemästä sovintosopimuksesta tai muista vaatimuksen perusteella itsenäisesti tekemistä toimenpiteistä.

Toimeksisaajan antama neuvonta ja muut sopimussuoritukset on annettu toimeksiantajalle kyseistä toimeksiantoa varten. Toimeksisaaja ei ole vastuussa, jos joku muu kuin toimeksiantaja toimii toimeksisaajan antaman neuvon perusteella, käyttää toimeksisaajan laatimaa asiakirjaa tai muutoin perustaa ratkaisunsa toimeksiantosopimukseen ja toimeksisaajan sopimussuorituksiin.

9. Kuluttaja-asiakasta koskevat erityiset ehdot

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin etäviestimen avulla tekemä toimeksiantosopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä toimeksiantosopimuksen liitteenä olevalla peruuttamislomakkeella taikka muutoin yksiselitteisellä tavalla toimeksisaajalle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimeksiantosopimuksen tekemisestä tai toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimuksen tultua peruutetuksi kaikki toimeksiantajalta saadut suoritukset palautetaan viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Toimeksiannon suorittamista ei aloiteta mainitun 14 päivän peruuttamisajan kuluessa, ellei kuluttaja sitä nimenomaisesti ja erikseen pyydä. Jos kuluttaja tällaisen pyynnön esitettyään käyttää peruuttamisoikeuttaan, on hänen maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä asianajopalvelusta toimeksisaajan laskuttama kohtuullinen korvaus. Palkkion maksuun voidaan käyttää toimeksiantajan tekemää ennakkomaksua. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Sen estämättä, mitä jäljempänä tai muutoin on sopimusta koskevien riitojen ratkaisemisesta sovittu, kuluttaja-asiakkaalla on aina oikeus saattaa sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

10. Toimeksiantosopimusta koskevat huomautukset, sopimuksen muutokset ja riitojen ratkaiseminen

Mahdolliset toimeksiantosopimusta ja sen ehtoja, mukaan lukien edellä esitetyt vakioehdot, koskevat huomautukset tulee esittää toimeksisaajalle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimeksiantosopimuksen tekemisestä tai toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta lukien. Muussa tapauksessa toimeksiantajan katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot.

Mahdolliset myöhemmät muutokset toimeksiantosopimuksen sisältöön tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti.

Toimeksisaajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun muutetut ehdot on julkaistu toimeksisaajan verkkosivuilla. Ellei toisin sovita, toimeksiantosopimukseen sovelletaan sen tekemishetkellä voimassa olleita yleisiä sopimusehtoja.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin sovita, mahdolliset toimeksiantosopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

 

Pin It on Pinterest