Tietoa palvelusta kuluttaja-asiakkaalle

Palveluntarjoajan nimi Legalwise Oy
Postiosoite Ratinankuja 1 (MOW Supernova), 33100 Tampere
Käyntiosoite Ratinankuja 1 (MOW Supernova), 33100 Tampere
Sähköposti toimisto@legalwise.fi
Puhelin +358 10 501 4110
Y-tunnus 2674771-9
ALV-tunnus FI26747719
Kaupparekisteri Legalwise Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Palvelun sisältönä on lainopillinen palvelu, jonka tarkka sisältö määritellään tapauskohtaisesti toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantoihin sovelletaan Legalwise Oy:n yleisiä sopimusehtoja.

Palvelun hinta määräytyy tehdyn työn mukaan tuntiperusteisesti voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Tuntipalkkion sijaan voidaan sopia kiinteästä kokonaishinnasta. Mainitun tunti- tai kiinteän palkkion lisäksi veloitetaan asian hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut. Ellei toisin sovita, maksutapana on kuukausittainen lasku, jonka maksuehto on 14 päivää netto. Ellei toisin sovita, asiakas on vastuussa toimeksisaajan laskun maksamisesta kokonaisuudessaan mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta huolimatta.

Toimeksisaajalla on toimintaansa varten otettu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on varallisuusvahinkojen osalta 200 000 euroa vakuutuskaudessa ja yksittäistä vahinkoa kohti sekä henkilö- ja esinevahinkojen osalta 500 000 euroa vakuutuskaudessa ja yksittäistä vahinkoa kohti. Vastuuvakuutuksen on myöntänyt Pohjola Vakuutus Oy. Toimeksisaajan, sen osakkaiden ja palveluksessa olevien henkilöiden vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettu enimmäismäärä mahdollisesta toimeksiannon yhteydessä aiheutetusta vahingosta on yhteensä enintään vakuutuskorvauksen määrä.

Toimeksiantosopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoituksin tai muutoin yksiselitteisesti vahvistettua toimeksiantosopimuksen. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta 14 päivän kuluttua toimeksiantosopimuksen tekemisestä, ellei kuluttaja nimenomaan pyydä sen aloittamista aiemmin. Sopimus on toimeksiantokohtainen ja päättyy toimeksiannon tultua suoritetuksi ilman erillistä irtisanomista. Toimeksiantajalla on myös oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään koska tahansa välittömin vaikutuksin. Irtisanominen on toimitettava palveluntarjoajalle kirjallisesti.

Kuluttajalla on oikeus perua toimeksianto ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muutoin kirjallisesti palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua toimeksiantosopimuksen tekemisestä. Allekirjoitettu peruutusilmoitus voidaan toimittaa esimerkiksi skannattuna sähköpostin liitteenä.

Toimeksiannon suoritusta ei aloiteta ennen peruuttamisajan kulumista loppuun ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään nimenomaisen pyynnön palvelun suorittamisen aloittamisesta ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on maksettava peruuttamistapauksessa peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä asianajopalvelusta kohtuullinen korvaus. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Palvelua koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Jos palvelua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on mahdollisuus käyttää myös verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia asian ratkaisemiseksi.