Varhainen saneerausmenettely

[smartcrawl_breadcrumb]

Vuoden 2022 heinäkuussa yrityssaneerauslakiin tuli voimaan muutos, jolla lakiin lisättiin uusi saneerausmenettely, varhainen saneerausmenettely. Lakimuutoksella pantiin täytäntöön EU:n direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä. Muutoksen myötä yrityssaneerauslaissa on nykyään kaksi eri menettelyä: varhainen saneerausmenettely sekä aikaisempi saneerausmenettely, jota tätä nykyään kutsutaan perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi.

Perusmuotoisesta saneerausmenettelystä

Perusmuotoinen saneeraus voidaan edelleen aloittaa, mikäli velallinen on maksukyvytön tai tietty määrä velkojia puoltaa saneeraushakemusta. Yrityssaneerauslaissa maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen ei muuten kuin tilapäisesti kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Sekä perusmuotoisen että varhaisen saneerausmenettelyn tarkoituksena on jatkamiskelpoisen yritystoiminnan edellytysten turvaaminen tai tervehdyttäminen, ja velkajärjestelyjen aikaansaaminen.

Varhainen saneerausmenettely

Velallinen voi aloittaa varhaisen saneerausmenettelyn tekemällään hakemuksella. Toisin kuin perusmuotoisessa yrityssaneerauksessa, varhaiseen saneerausmenettelyyn voi hakeutua, mikäli velallinen on maksukyvyttömyyden uhkaama. Uhkaavalla maksukyvyttömyydellä laissa tarkoitetaan sitä, että velallinen on vaarassa tulla maksukyvyttömäksi. Käytännössä tällaista vaaraa arvioidaan velallisen taloustilanteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden perusteella. Maksukyvyttömyysriskin on oltava konkreettinen ja todennäköinen.

Sen sijaan aikaväliä, jonka kuluessa maksukyvyttömyyden voidaan ennakoida tapahtuvan, ei ole määritelty, sillä siihen vaikuttavat seikat riippuvat kulloisenkin tapauksen seikoista. Lain esitöiden mukaan maksukyvyttömyyden uhan ei edellytetä kuitenkaan olevan akuutti hakemuksen tekemisen hetkellä. Toisaalta, jotta varhaista saneerausmenettelyä ei aloitettaisi pelkän abstraktin maksukyvyttömyyden uhan perusteella, on hakemukseen liitettävä selvitys, josta ilmenee, millä aikavälillä maksukyvyttömyys uhkaa velallista.

Varhaisen saneerausmenettelyn esteet

Esteperusteita varhaisen saneerausmenettelyn aloittamiselle on neljä. Ne ovat:

  • velallisen maksukyvyttömyys,
  • todennäköisyys sille, ettei velallisen varat riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista,
  • todennäköisyys sille, ettei velallinen kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja, tai
  • velallisen oleellisesti puutteellinen tai virheellinen kirjanpito, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan.

Ensimmäinen peruste, eli maksukyvyttömyys, estää varhaisen saneerausmenettelyn, koska se on yksi perusmuotoisen saneerausmenettelyn edellytyksistä. Varhaisen saneerausmenettelyn tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa velallisten hakeutuminen saneeraukseen ennen maksukyvyttömyyttä, jotta saneerauksen onnistumisella olisi suuremmat todennäköisyydet. Tämän vuoksi maksukyvyttömyys on yksi varhaisen saneerausmenettelyn esteperusteista. Kuitenkin tällaisessa tilanteessa voidaan aloittaa perusmuotoinen saneerausmenettely, jos velallisen hakemus on toissijaisesti koskenut tätä. Hakemusta on myös mahdollista laajentaa asian vireillä ollessa.

Toinen, kolmas ja neljäs peruste puolestaan vastaavat osaa perusmuotoisen saneerauksen esteperusteista.

Varhaisen saneerauksen keskeyttämisperusteet

Keskeyttämisperusteet niin ikään vastaavat esteperusteita. Keskeyttämisellä tarkoitetaan sitä, että jos varhaisen saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen käy ilmi jokin esteperusteista, menettely voidaan määrätä lakkaamaan, mikäli selvittäjä, velkoja tai velallinen sitä vaatii.

Maksukyvyttömyyden osalta on kuitenkin olemassa kaksi poikkeusta. Ensinnäkin maksukyvyttömyys ei ole esteenä menettelyn jatkamiselle, jos on todennäköistä, että yrityksen varallisuus tai olennainen osa siitä voidaan luovuttaa yrityssaneerauslain tarkoittamana toiminnallisena kokonaisuutena. Toiseksi maksukyvyttömyys ei ole keskeyttämisperuste, jos menettelyä päätetään jatkaa perusmuotoisena saneerausmenettelynä.

Varhaisen saneerausmenettelyn jatkaminen perusmuotoisena saneerausmenettelynä

Varhaista saneerausta voidaan jatkaa perusmuotoisena saneerauksena, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • velallinen on maksukyvytön, mutta on todennäköistä, että maksukyvyttömyys voidaan saneerausohjelman avulla poistaa,
  • velkoja tai velkojat, joiden saatavat edustavat vähintään viidesosaa velallisen tunnetuista veloista, ovat antaneet jatkamiselle hyväksynnän, ja
  • velallinen suostuu jatkamiseen.

Saneerausmenettelyn jatkaminen perusmuotoisena edellyttää selvittäjän tuomioistuimelle tekemää hakemusta, jota ennen selvittäjän on varattava suurimmille velkojille tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemukseen on liitettävä velallisen suostumus, velkojan tai velkojien kirjalliset hyväksynnät sekä muut velkojien lausumat. Tämän jälkeen tuomioistuimen päättäessä jatkaa menettelyä perusmuotoisena saneerauksena, sovelletaan menettelyyn kaikilta osin perusmuotoista saneerausmenettelyä koskevia säännöksiä.

Eppu Kohtanen
Eppu Kohtanen

Työnantajan direktio-oikeus

Milloin työtä tehdään työsuhteessa työnantajaan, ja milloin kyse on itsenäisenä yrittäjänä toiselle yritykselle tehdystä työstä? Kysymys on ollut viime vuosina ajankohtainen, koska se liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota on käyty alustatalouden yhtiöihin...

read more
Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Eräs asiakkaamme otti yhteyttä kysyäkseen, saako työntekijä tulla töihin, kun käynnissä on jokin työtaistelutoimi, kuten lakko, vuoronvaihtokielto tai ylityökielto. Asia oli tullut heillä eteen sen vuoksi, että työntekijä itse ei ollut erityisen kiinnostunut...

read more

Olemme uudistaneet kotisivumme!

Pitkän odottelun jälkeen olemme viimein saaneet uudet kotisivumme julkaisukuntoon. Tervetuloa tutustumaan! Vanha sisältö on yhä tallella ja pääosin vanhoissa osoitteissaan. Vanhojen linkkien pitäisi siten yhä toimia. Mikäli kuitenkin jokin linkki ei vaikuttaisi...

read more
!