Kesätyöntekijän lopputili – eli mistä kesälomasijaisen loppupalkka koostuu?

by | 25.08.2022 | Yleinen

[smartcrawl_breadcrumb]

Näin elokuun lopulla toisen asteen oppilaitoksissa opetus on jo alkanut, ja korkeakouluissakin opiskelijat siirtyvät hiljalleen syksyn opiskelumoodiin. Tämä merkitsee usein, joskaan ei välttämättä aina, kesätyöntekijän työsopimuksen päättymistä. Niinpä kesätyöntekijän lopputili alkaa olla kysymyksenä ajankohtainen. Koska kesätyöntekijöiden loppupalkkojen maksamiseen liittyy yllättävän paljon väärinkäsityksiä, kerron tässä artikkelissa, mitkä asiat ovat keskeisiä kesätyöntekijöiden lopputilien laskennassa ja maksussa.

Kesätyöntekijän lopputili on kuten kenen tahansa muun lopputili

Aloittakaamme tärkeällä yleisohjeella. Kesätyöntekijä ei palkanmaksussa pääsääntöisesti ole mitenkään poikkeuksellinen verrattuna muihin työntekijöihin. Asiaan ei vaikuta, onko kesätyöntekijä otettu työhön sijaiseksi, kuten kesälomasijaiseksi, tai sesonkityöntekijäksi esimerkiksi matkailukohteissa tai maatiloilla. Useimmiten kesätyöntekijän lopputili lasketaan aivan samalla tavalla kuin kenen tahansa lähtevän työntekijän kohdalla. Joitakin eroja saattaa kuitenkin esimerkiksi työehtosopimusten johdosta tulla.

Kesätyöntekijän palkkaus

Pääsääntöisesti kesätyöntekijälle maksetaan samaa palkkaa kuin muulle samaa työtä tekevälle henkilölle. Joissakin työehtosopimuksissa saattaa kuitenkin olla määräyksiä, joiden mukaan esimerkiksi harjoittelijoille ja opiskelijoille voidaan maksaa tietyllä prosenttimäärällä taulukkopalkan alittavaa palkkaa. On kuitenkin muistettava, että kesätyöntekijä ei ole automaattisesti aina harjoittelija tai opiskelija. Tarkista työehtosopimuksesta, miten siinä on määritelty harjoittelija ja/tai opiskelija, ja kuuluuko nyt tarkasteltava työsopimus sellaisten alle ja miten palkka on työsopimukseen kirjattu.

Ellei työehtosopimuksessa ole eritelty kesätyöntekijöitä, opiskelijoita tai harjoittelijoita taikka mikään näistä ei sovi nyt käsillä olevaan tilanteeseen, on palkkaus lähtökohtaisesti sama kuin vakituisella henkilöstöllä. Myöskään työsopimuksen määräaikaisuus ei vaikuta asiaan.

Toisaalta on hyvä muistaa, että vaikka kesätyöntekijä otettaisiinkin nimetyn henkilön sijaiseksi, ei kesätyöntekijän työsopimusta ole välttämätöntä tehdä samoin ehdoin sijaistettavan henkilön kanssa. Työsopimuksen on toki oltava työehtosopimuksen mukainen, eli mahdollisia minimipalkkamääräyksiä ym. on noudatettava. Vaikka sijaisen ja sijaistettavan palkoissa voi siis olla eroa, tulee työnantajan muistaa kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti. Sijaista ei tule perusteettomasti asettaa muita kesätyöntekijöitä tai sijaistettavaa henkilöä heikompaan asemaan. Esimerkiksi palkka voi kuitenkin poiketa mm. eri työntekijöiden (niin sijaisten kuin sijaistettavien) osaamisen ja kokemuksen johdosta. Joissain tapauksissa sijaisen palkka voi olla jopa sijaistettavaa korkeampi, jos sijaisen rekrytoiminen on äärimmäisen vaikeaa ja silti välttämätöntä.

Kesätyöntekijä ansaitsee lomaa

Voi kuulostaa hieman nurinkuriselta, että kesänlomansijainenkin ansaitsee työskentelyajaltaan kesälomaa. Vuosilomalaki ei sulje lomaa ansaitsevien joukosta pois lomansijaisia, määräaikaisia työntekijöitä tai mitään muutakaan tällaista erillistä ryhmää. Jokainen työntekijä ansaitsee siten lomaa vuosilomalain tai, jos lomakysymyksistä on tarkemmin säädetty työehtosopimuksessa, sen ja muilta osin vuosilomalain mukaisesti. Käytännössä määräaikaisessa työsuhteessa oleva kesätyöntekijä ei ehdi pitää lomia työsuhteen aikana, joten kertyneet lomat korvataan normaalisti lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.

Jos kesätyöntekijän työsuhdetta jatketaan kesän jälkeen, vaikka erilaisin ehdoinkin, ei lomia tule korvata lomakorvauksena kesän päättyessä. Jos työsuhde jatkuu katkeamatta, on kysymys muodollisesti samasta työsuhteesta, ja lomat tulevat joko pidettäväksi seuraavana kesänä tai, jos työsuhde päättyy ennen sitä, maksettavaksi lomakorvauksena lopputilin yhteydessä.

Kesätyöntekijän lopputili kattaa siis yleensä myös lomakorvauksen palkan päälle kertyneestä lomasta. Lomapäivien määrä ja lomapalkan laskenta tapahtuu samoin kuin muidenkin kohdalla. Tarkasta kuitenkin työehtosopimus mahdollisten lisämääräysten varalta.

Jos työsuhdetta ei jatketa talven yli, suhtaudutaan eri kesien työsopimuksiin aina “uusina”. Niiden kestoa ei lasketa millään tavalla yhteen esimerkiksi arvioitaessa työsuhteen kestoa.

Kesätyöntekijän lisät määräytyvät tavanomaisesti

Erilaiset palkanlisät eivät pääsääntöisesti poikkea muusta henkilökunnasta. Lainsäädäntö ei juuri tunnista muita palkanlisiä kuin lisä- ja ylityökorvaukset sekä sunnuntaityön korotuksen. Erilaiset muut lisät, kuten ilta- ja yölisät, ovat yleensä työehtosopimusten määräyksiä.

Lisien määräytyminen on aina hyvä tarkastaa sovellettavasta työehtosopimuksesta. Kaikki työntekijät eivät välttämättä ole oikeutettuja kaikkiin työehtosopimuksessa sovittuihin palkanlisiin. Esimerkiksi työkalukorvauksia eivät yleensä saa he, jotka työskentelevät työnantajan työvälineillä. Kesätyöntekijyys tai muu sijaisuus ei pääsääntöisesti kuitenkaan poista oikeutta erilaisiin lisiin. Jos siis lisät ovat jääneet kesän palkoissa maksamatta, kesätyöntekijän lopputili on oiva tilaisuus korjata asia oma-aloitteisesti.

Luontoiseduista on sovittava nimenomaisesti

Kesätyöntekijän työsopimus on aina henkilökohtainen ja yksilöllinen. Yhden kesätyöntekijän kanssa voidaan sopia toisenlaisista työehdoista kuin toisen kanssa, kunhan työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Tämä ei tarkoita sitä, että kesätyöntekijällä olisi oikeus täsmälleen samaan palkkaan, luontoisetuihin ja muihin työsopimuksen mukaisiin ehtoihin kuin esimerkiksi sijaistamalleen henkilölle. Mahdollisista puhelineduista, lounasseteleistä ja muista on aina sovittava erikseen. Työnantaja voi yleensä kohdella kesätyöntekijöitä jossain määrin eri tavoin kuin vakituista henkilökuntaa, kunhan lain ja sitovan työehtosopimuksen asettamia minimivaatimuksia noudatetaan ja sijaisia kohdellaan keskenään johdonmukaisella ja yhdenvertaisella tavalla.

Milloin kesätyöntekijän loppupalkka tulee maksaa?

Työsopimuslain lähtökohta on, että lopputili on maksettava heti työsuhteen päättyessä. Tästä voidaan kuitenkin sopia toisin. Usein onkin kannattavaa ottaa työsopimuksiin kirjaus, että loppupalkka maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä. Periaatteessa asiasta voidaan tehdä erillinen sopimus työsuhteen päättymisen yhteydessäkin, joskin tällaiset ovat valitettavan harvinaisia.

Ilman nimenomaista sopimista palkka tulisi maksaa pääsäännön mukaisesti. Kesätyöntekijän lopputili on tässä suhteessa täysin samanlainen kuin kenen tahanasa muunkin: ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, palkka on maksettava työsuhteen päättymispäivänä.

Mitä, jos kesätyöntekijän lopputili tuli jo maksettua väärin?

Jos työntekijä ei työsuhteen loppuessa saa palkkaansa oikean suuruisena ja oikea-aikaisesti, on työntekijällä oikeus palkkaan odotusajalta palkanmaksun oikaisuun saakka. Tämä ns. odotusajan palkka on kuitenkin rajattu kuuteen arkipäivään (ts. kuuden päivän palkkaan). Edellytyksenä odotusajan palkan maksamiselle on, että työntekijä on huomauttanut virheestä työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jos taas työnantaja on maksanut liikaa palkkaa, on työnantajalla oikeus periä liikaa maksettu osuus takaisin. Tällöin kysymys on ns. perusteettoman edun palautuksesta. Koska takaisinperintä on aina vaivalloista ja herättää paljon mielipahaa, on yleensä parempi varmistua siitä, että kesätyöntekijän lopputili maksetaan heti kerralla oikein.

Tuomas Liinamaa
Tuomas Liinamaa

OTM Tuomas Liinamaa on Legalwise Oy:n perustaja, toimitusjohtaja ja pääosakas.

Työnantajan direktio-oikeus

Milloin työtä tehdään työsuhteessa työnantajaan, ja milloin kyse on itsenäisenä yrittäjänä toiselle yritykselle tehdystä työstä? Kysymys on ollut viime vuosina ajankohtainen, koska se liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota on käyty alustatalouden yhtiöihin...

read more
Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Eräs asiakkaamme otti yhteyttä kysyäkseen, saako työntekijä tulla töihin, kun käynnissä on jokin työtaistelutoimi, kuten lakko, vuoronvaihtokielto tai ylityökielto. Asia oli tullut heillä eteen sen vuoksi, että työntekijä itse ei ollut erityisen kiinnostunut...

read more

Olemme uudistaneet kotisivumme!

Pitkän odottelun jälkeen olemme viimein saaneet uudet kotisivumme julkaisukuntoon. Tervetuloa tutustumaan! Vanha sisältö on yhä tallella ja pääosin vanhoissa osoitteissaan. Vanhojen linkkien pitäisi siten yhä toimia. Mikäli kuitenkin jokin linkki ei vaikuttaisi...

read more
!